måndag 7 maj 2018

Västra Sallerup

I lövsprickningens tid går arbetena i Västra Sallerups kyrka i Eslöv mot sitt slut. Sedan årsskiftet har en omfattande restaurering och konservering av interiören pågått. Kyrkan uppfördes under mitten av 1100-talet och tillskrivs byggmästaren Mårten Stenmästare som även har skapat kyrkans dopfunt. Speciellt för kyrkan är dess vackra kalkmålningar som man kan betrakta från tre olika århundraden i kyrkorummet. Konserveringen avsåg främst rengöring av sot och smuts samt missfärgningar från äldre mögelangrepp.

Fyra olika målningsperioder är representerade i kyrkan, dessa sträcker sig från senare delen av 1100-talet till in i 1400-talet. De äldsta målningarna från ca 1150 finns på korets norrvägg där en scen från de helige Martins legend finns beskriven. 
St Martins ansikte under rengöring med nanorestore gel som skonsamt lyfter smutsen. 
Ovan valv finns på korvägg och triumfbåge målningar som upptäcktes på 1970-talet. De konserverades av Albert Eriksson. På triumfbågen har tidsperioden bedömts vara från ca 1250. På bågens norrsida finns St Kristoffer och i söder ärkeängeln Mikael.

St Mikael har vackert böljande hår och ett harmoniskt uttryck. Målningen har bedömts vara från 1200-talets mitt.
Nästa målningsperiod tog vid efter valvslagningen på 1300-talet då valvens ribbor och krön smyckades med växtornament och i kapporna figurer, främst olika helgon.
St Petrus i norra korvalvet från 1300-talet.
Sista periodens målningar tillhör sengotiken och den så kallade sköna stilen med ett mjukt bildspråk. Målningar från denna tid finns i flera fall synliga över äldre målningar. I korvalvet syns särskilt 1400-tals inslag bland 1300-tals måleriet.
Ett kvinnligt helgon böjer sig fram över Paulus i det norra korvalvet och tåv olika tidsskikt överlappar varandra. 
I långhuset östra valvkappa syns Marie kröning. Den sköna stilen är verkligen manifesterad i klädedräkter och ansikten.
Marie Kröning
Västra Sallerups kyrka har även en emporanläggning i långhusets östvägg. Dessa användes som herrskapsläktare under romansk tid men byggdes senare igen.  Blindöppningarna har bemålats med figurer som daterats till 1400-talet.
Konserveringen av kalkmålningarna är nu färdiga och arbetet med inventarierna pågår. Västra Sallerup invigs i höst och denna vackra kyrka med sin rika bildvärld är verkligen värd ett besök. 

torsdag 15 mars 2018

Silvåkra kyrka

Den fantastiska lilla kyrkan i Silvåkra har vi följt under många år. Denna lilla pärla ligger lite undangömd på Revingehed i Skåne. Kyrkans äldsta byggnad är det rakt avslutade koret och långhuset och denna uppfördes kring 1100-talets mitt.  
Koret är uppfört utan absid, vilket kan bero på att influenser har kommit från byggandet av Herrevadskloster som grundades 1144 av biskop Eskil i det närliggande Lund. Eskil var starkt influerad av europeiska strömningar genom sin utbildning i tyska Hildesheim och i Clairvaux i Frankrike. Han var dessutom vän med cisterciencerordens grundare Bernard av Clairvaux. Kyrkans avsaknad av absid kan bero på cisterciencerordens stramare byggnadsideal.
De romanska målningarna, som finns kvar på triumfbågen (både nere i kyrkan och ovan valv), attribueras Finjagruppen vilka var verksamma mellan 1150 och 1175. Troligen uppfördes tornet strax efter den övriga kyrkan. 
Biskopshelgon på norra sidan i triumfbågen.

Detalj av helgonets ansikte.

Målningen ovan valv. Detalj av ängel på södersidan.

Detalj av Kristus högra hand. Troligen rör det sig om en Yttersta Domenscen på triumfbågens västra sida där Kristus med utsträckta armar blickar ned mot församlingen.


Mikroskopbild av blått färgskikt lagt i seccoteknik. Under skymtar en gul ockra


Under mitten av 1400-talet slogs valv i de två traveerna i väst och öst som ersatte kyrkans trätak. Då bemålades valvkapporna med en rent dekorativ bemålning som delvis är synlig i valven i dag. På 1500-talet målades kyrkan om av Gislövsgruppen i det bildschema som helt är framtaget idag.
Nu har Skånes Målerikonservatorer inlett konserveringen av dessa fina valvmålningar. Tidigare har vi gjort akuta putssäkringar lokalt i valven, där bommen varit så omfattande att det funnits risk för nedfallande material.
Nu har ytrengöring inletts med gomma pane av den vita bakgrunden och mikrogelerna PG6 från CSGI i Florens, som vi arbetat med i andra kyrkor där måleriskiktet har varit mycket känsligt. 
Kristus Pantokrator sittande på sin regnbåge. Till vänster ses Maria med en liten profan mansfigur framför sig. Troligen är detta en donatorsbild, dvs mannen som har bekostat målningarna i kyrkan. Till höger ses den knäfallande Petrus.
Kvinnoansikte under rengöring. Nederdelen har en gel applicerad.
Gelerna har en förmåga att hålla det destillerade vattnet, som de ligger i, i sitt täta intermolekulära nätverk och därmed blöts inte ytan ned. Rengöringen sker endast på kontaktytan mellan gel och färgskiktet. Gelen lyfts bort och ingen mekanisk påverkan sker på målningen. Därmed kan även mycket bindemedelsfattiga partier (som retuscher) rengöras utan att det sker ett slitage. Gelerna återanvänds efter rengöring i destillerat vatten upp till 5 gånger. Tack vare gelernas flexibilitet kan de följa ojämnheterna i ytan och rengöra även ner i "dalarna".
Kvinnoansiktet efter rengöring med Pg6.
Parallellt med rengöringen sker konsolidering av ytskikt med nanokalk, Nanorestore®. Detta för att återskapa de förlorade bindningarna av kalciumkarbonat. Kontroll av fuktigheten i putsskiktet är viktig för att få en fullgod konsolidering som byggs upp inifrån och ut. Sker konsolideringen för snabbt kan man få blinderingar på ytan, likt den gamla metoden med kalkvattning. 
Bommen i putsskikten är på sina ställen omfattande och här sker en punktfästning med kalkbaserad konsolidant. 
Under våren kommer vi att lägga ut löpande information om vårt arbete i Silvåkra. Så följ oss här, på Instagram och på Facebook!

.

onsdag 14 mars 2018

Konserveringens dag 15 mars

Den 15 mars är det konserveringens dag. Dagen är initierad av Nordiska Konservatorförbundet NKF, för att uppmärksamma konservering och det arbete som krävs för att bevara vårt gemensamma kulturarv.
2018 anordnas evenemanget för första gången i samband med EU-initiativet European Year of Cultural Heritage. Varje år 15 mars kommer att bli en konserveringens dag!
Vi vill sätta strålkastarljuset på det viktiga arbete som konservatorer gör och skapa ett större genomslag och medvetenhet bland uppdragsgivare och politiker.
Så gå in på sociala media och följ konservatorers arbete idag!
www.konservering.org
www.facebook.com/konserveringensdag
Instagram: konserveringensdag


torsdag 7 december 2017

Stiftsprojekt Medeltida Kalkputs och Kalkmålningar

Den 6/12 höll Skånes Målerikonservatorer tillsammans med HN Byggnadsvård, Petter Jansson Regionmuseet, Knadriks Kulturbygg och stiftsingenjör Andreas Månsson en informationsdag för Länsstyrelsen i Malmö. Fokus låg på kalkmålningar, kalkputs, arkeologisk vindsstädning och klimat i kyrkorna.
Lyngsjö kyrkvind. Foto: Matilda Thorlund-Brönmark
En fullmatad dag med besök uppe på Lyngsjö vind med konkret visning av kalkmålningars status och problemet med vindsstädningar, kompletterades med ikonografisk presentation av Finjaverkstaden, utförandeteknik, kalkputs och bearbetning av denna.
Kor och absid i Östra Sallerups kyrka. Foto: Matilda Thorlund-Brönmark
Eftermiddagen ägnades åt en presentation av inomhusklimat, spår av tidigare besökare i kyrkorna i form av graffiti, samt konserveringsmetoder och material i Östra Sallerups kyrka.
Vi tackar både Lyngsjö församling och Östra Sallerups församling för er hjälp med förberedelserna för denna dag! Utan er medverkan hade denna givande dag aldrig kunnat genomföras.
Tack till Länsstyrelsen i Malmö för initiativet till informationsdagen med intressanta frågor och diskussioner.
Sankt Kristoffer på långhusvindens norrsida i Lyngsjö. Foto: Matilda Thorlund-Brönmark
Läs gärna mer om Stiftsprojektet Medeltida Kalkputs och Kalmålningar ovan valv i Lunds Sift på vår hemsida: Medeltida Kyrkvindarlördag 25 november 2017

Västra Sallerups kyrka

21 november besökte vi tillsammans med HN Byggnadsvård vinden i Västra Sallerups kyrka.
Västra Sallerups kyrka byggdes vid mitten av 1100-talet.
Byggnaden bestod ursprungligen av ett västtorn, långhus, kor och troligtvis absid i öster. Tornet ligger i förband med långhuset vilket tyder på att de är samtida. Som kyrkans byggmästare tillskrivs Mårten Stenmästare, utbildad som stenhuggare och byggmästare i anslutning till uppförandet av Lunds domkyrka, invigd 1145.
Vid tiden omkring 1300 förlängdes, det ursprungliga romanska koret med en travé åt väster. Koret fick därmed en rak gavelvägg av tegel mot öster. Omkring år 1300 slogs kryssvalv i kor och långhus och dessa försågs med kalkmålningar. Men redan på 1100-talet försågs kyrkan med romanska målningar.
Det intressanta med Västra Sallerup är att här finns målningar ifrån flera tidsperioder och ovan valv på triumfbågens västra sida finns kalkmålningar som man daterat till ca 1250.
Vår nyfikenhet kring dessa målningar ledde oss upp på en isolerad vind i jakt på Sankt Kristoffer och Ärkeängeln Mikael. Och visst finns de där!
Sankt Kristoffer. Foto Hanna Eriksson
På den norra sidan har den medeltida kyrkobesökaren mötts av den enorme Sankt Kristoffer som bär Jesusbarnet på sin vänstra skuldra över floden. Han har försetts med lockigt ljust hår och man kan skönja en vacker rödrosa färg på hans kinder. Bakgrundsfärgen är blå och motivet ramas in av en dekorativ bård med växtornament.
Kristoffer med Jesusbarnet till höger. Foto Hanna Eriksson
Kristoffer var de resandes skyddshelgon och det sades att om man såg Sankt Kristoffer så skulle man inte dö den dagen. Han är en av de sk fjorton nödhjälparna. Det var relativt vanligt under medeltiden att det fanns en avbildning av detta viktiga helgon i kyrkorna. Ofta tronar han upp sig på norrväggen i långhuset.
Här hr han på södersidan fått sällskap av den helige Mikael, ärkeängeln.

Mikael som återfinns på triumfbågens södra sida. Foto Hanna Eriksson
Ärkeängeln Mikael med sitt höjda svärd. Foto Hanna Eriksson

Mikael är den ärkeängel som står Gud närmast. Han är himmelens beskyddare och avbildas ofta med ett draget svärd. Det är han som leder kampen mot den fallne ärkeängeln Lucifer. Han har genom alla tiden åkallats för att ge beskydd. Här i Västra Sallerup har han alltså kunnat ses, troligen bekämpandes draken/Lucifer på triumfbågens södra sida.
Till vår glädje fick vi denna dag sällskap av Karin Calisendorff från Riksantikvarieämbetet. Tillsammans tittade vi på dessa fantastiska målningar, undersökte teknik i målning och putsbearbetning och undersökte med UV-ljus.
Vi länkar till RAÄ fina blogg där ni kan läsa mer om Karins besök.
RAÄ blogg
Eventuella bokstäver i den blå bakgrunden vid Sankt Kristoffer. Foto Hanna Eriksson

onsdag 8 november 2017

Rengöring med Nanorestore Gels®

Titta gärna på rengöringen med Nanorestore Pg6 i Hofterups kyrka här:

Rengöring med Nanorestore Gels®

Arbetet i Hofterup kyrkas kor och absid beräknas vara klart till 1:a advent.
Kom gärna förbi på gudstjänsten då Ingrid och Hanna berättar om målningarnas historia och konserveringsarbetet.
Johanna Nessow arbetar med retuscheringen i absiden.

Retusch under arbete. Tekniken är sk selezione och utförd med akvarell. Små streck dras för att läka ihop mönstret som fattas och skapa en bättre läslighet för ögat. Retuschen läggs endast på lagningen.

Matilda Thorlund-Brönmark undersöker målningarna med UV-ljus.

söndag 29 oktober 2017

Gels in Conservation London

Den internationella konferensen Gels in Conservation anordnades av International Academic Projects och Tate den 16-18 oktober 2017. Konferensen fokuserade på användningen av geler inom rengöring av konstverk av olika material. Över 500 deltagare från världens olika hörn samlades på Emanuel Center i Westminister i London och följde ett gediget program med föredrag och posterpresentationer. Skånes Målerikonservatorer deltog i denna konferens med en artikel i den omfattande publikationen och med presentation av en poster.
I Everlövs kyrka testade vi för första gången att göra rent känsligt måleri med geler tillverkade av CSGI i Florens. Dessa sk hydrogeler definieras som kemiska geler. De består av ett nätverk av p(HEMA)/PVP. Nätverket har en utarbetad lämplig kombination av hydrofilicitet, förmåga att hålla vatten och mekanisk styrka för att undvika en efterbehandling av den känsliga ytan när gelén avlägsnas. p(HEMA) hydrogeler har undersökts för medicinska syften sedan flertalet år. Detta pga deras goda miljöegenskaper/nedbrytbarhet. PVP är en starkt hydrofil polymer använd inom både mat- och skönhetsindustrin. Tillsammans skapar dessa ämnen stabila vattenhållande nätverk. Denna egenskap möjliggör en rengöring endast av kontaktytan mellan konstverket och gelen, även på mycket vattenkänsliga ytor eller ytor med bindemedelsfattiga färgskikt.
Till skillnad mot traditionella geler använda inom rengöring behöver ytan inte efterbehandlas. Gelen suger åt sig smutsen, kan tvättas i destillerat vatten och återanvändas upp till 6 gånger.
En ny typ av dessa geler sk Pg6 har Professor Piero Baglioni (CSGI) försett oss med för Everlövs kyrka. Detta efter att vi genomfört tester med geler av olika hårdhet. Gelerna har använts på de bemålade ytorna i koret och kombinerats med en mer traditionell rengöringsmetod med Gomma Pane och Akapadsvamp på de vitkalkade bakrundsytorna.
Det var dessa resultat som vi publicerade för denna konferens.
Tate i London och Peggy Guggenheim i New York är två institutioner som testar dessa nya geler i sina konserveringsateljéer. Studier de har genomfört visar att gelerna varken etsar på kontaktytan eller lämnar några rester. Detta är en stor skillnad mot de geler som man kan tillverka av Agar eller Gellan Gel.
Vi är mycket glada att ha fått möjligheten att delge våra erfarenheter av dessa geler och hur de fungerar in situ på större ytor.
Vi publicerar här ett filmklipp från Hofterups kyrka där rengöring med denna typ av geler har använts:
Demonstration av Nanorestore Gel i Hofterups kyrka

Nanorestore Gel Pg6, använd i Everlövs kyrka