lördag 25 december 2010

Arbetena i Hässlunda kyrka klara!
De omfattande interiörarbetena i Hässlunda kyrka utanför Helsingborg är klara. Projektet har letts av arkitekt Mikael Forsberg, ItArk Arkitektkontor AB. När arbetet inleddes av Bröderna Nilssons Måleri AB under 2009 visade sig kyrkan ha omfattande fuktskador och dessutom hussvamp i vapenhuset! Golv och de flesta fasta inventarier fick rivas ut. Efter hårt arbete av alla inblandade entreprenörer är nu kyrkan i fantastiskt skick och mycket vacker. En stämningsfull invigningsgudstjänst hölls den 5 december ledd av kyrkoherde Lena Hervén.
Konserveringsarbeten utfördes i koret och på delar av träinventarierna av Skånes Målerikonservatorer. Det dekorativa limfärgsmåleriet från 1890 i korets valv var smutsigt och färgskiktet hade lokala spjälkningar över ytorna. Färgskiktet är nu konsoliderat och punktfäst i samband med rengöring. Den ursprungliga altartavlan från sekelskiftet 1700-1800, som togs fram i samband med konservering av den senare altarmålningen på duk från 1830-talet som satt över målningen, är just nu framme i väntan på beslut från länsstyrelsen huruvida den ska få vara exponerad eller ej. Målningen som är utförd i mager oljefärg är i mycket gott skick och harmonierar med altarskrankets färger och stil.
Två ansikten från olika tidskeden som man just nu kan beundra i Hässlunda kyrka är en framställning av Tro och Kärlek från sekelskiftet 17 -1800 (altarmålningen) och den Helige Knut från 1500-talets inledning (Lilla Harrie gruppen) som finns i en nisch i korets norra sida.
Lycka till önskas till församlingen med sin nu så fina kyrka och stort tack för gott och trevligt samarbete!måndag 20 december 2010

Artikel om Skånes Målerikonservatorer

Kul att Lunds Stifts tidning har en lång artikel om vårt arbete!
Här tas arbetet i St. Petri kyrka upp, samt renoveringen av taket på Hippodromen. Under konservator Lars Sandberg arbetade vi under ett helt år med den stora invändiga konserveringen av Allhelgonakyrkan i Lund.
Även detta kan ni läsa om i tidningen inuti nummer 5, 2010.
söndag 21 november 2010

Mosaikerna ute ur Sporthallen

Så har äntligen mosaikerna lyfts ut ur Halmstad Sporthall. Nu väntar de på att installeras i den Nya Arenan och då kommer framsidessäkringen att avlägsnas.

torsdag 18 november 2010

Nya uppdrag

I vår kommer nya spännande uppdrag. Vi är glada över att få komma att arbeta med muralmålningen på Bruksskolan i Höganäs. Halmstadkonstnären Arvid Carlsson gjorde denna målning 1921 och den är nu i behov av en översyn.
Vi har dessutom fått äran att arbeta med fantastiska inventarier från tre kyrkor på Öland.
Äventyret med Halmstads mosaiker fortsätter och dessutom kommer vi att tillsammans med konservator
Lars Sandberg att avsluta det omfattande arbetet med Kalmar Domkyrkas resterande inventarier.

Titta mer under Aktuellt!

onsdag 3 november 2010

Hippodromens tak åter helt

Efter en hel sommar och halva hösten så är nu arbetet med Restaurang Hippodromens tak färdigt.
Taket har rengjorts från smuts och samtliga ytor har setts över för att konstatera att det inte finns skador i puts och stuckatur som kan orsaka nedfall av bitar.
I det nordvästra facket fanns det omfattande skador efter en sprängladdning vars tryckvåg sprängt loss den gamla stuckaturen. Detta fack har återskapats med både gamla bitar av stuckatur och nya delar gjutna efter formar i silicon.
Mittplafonden har putsats om och sedan har mönstret som prydde detta fält målats om.
Inga fotografier har trots idogt letande uppenbarat sig över hur detta fack såg ut innan skadan skedde. Därför har ett mönster som finns ute i mittplafonden ovanför baren fotograferats av och målats upp med mindre justeringar för att få plats i facket. Vallmor är den blomman som finns i den andra facken vid fönstret, därför har detta mönster kopierats.

Mönster trycks ut på ritfilm och kalkeras sedan av på den bemålade ytan.
Tekniken är den samma som använts från början. En bottenton på schellackerad putsyta målas med linoljefärg. Mönstret målas sedan på fri hand med en mer laserande oljefärg. Till detta används konstnärsoljefärger med en mindre tillsats av dammarfernissa. 


Mosaikerna har flyttats

I förra veckan lyftes så paketen med de två mosaikerna i Halmstad Sporthall. De har nu fått sin tillfälliga vistelse i ett specialutrymmen innan de flyttas in i entrén till Halmstad Arena. Snart kommer uppgiften att avlägsna framsidessäkringen.
Så här gjorde vi den:

Ytan tvättades med etanol för att ytan skulle vara helt ren och fettfri så att limmet skulle kunna fasta ordentligt.
Eftersom ingenting skulle bilas bort från baksidan behövde det klister eller lim som ströks från framsidan vara motståndskraftigt mot vatten.
Efter olika prover beslöt vi att använda färdigblandat cellulosaklister. Detta klister har i handeln en mindre tillsats av PVA och saluförs som Tapetlim (Nordsjö). Det fungerar bra att lösa både i ljummet vatten och med en mindre tillsats av etanol.
Eftersom det var viktigt att få en film som satt dikt an till ytan för att inte orsaka glapp i fogarna använde vi ark av silkespapper.
Vår princip blev "2 av allt", dvs två lager silkespapper med överlappande skarvar, två lager med tunnare golvpapper i längre lodräta vårder och sedan två lager med juteväv för att blockera pappren.
Alla lager fick torka innan nästa påfördes.
Juteväven sattes med Vävlim (Nordsjö). Tunnare vårder klipptes och sattes först lodrätt och sedan vågrätt.
Den översta juteväven var kraftigare än den underliggande.
Problem uppstod när vårderna blev för långa och tunga. De fick klippas ner till bitar på ca 50 x 50 cm.
Till slut fixerades det hela med plyfaskivor som bultades fast undertill och ovanför själva mosaiken, så att ingen åverkan behövde göras på själva konstverket.


onsdag 6 oktober 2010

I väntan på lyftet

Vi har fått reda på att utsågningen av mosaikerna i Halmstad Sporthall löper enligt planerna. Kanske redan i nästa vecka kommer de att lyftas ut genom taket.

fredag 1 oktober 2010

Teater 23

Vi har nu konstaterat att Michaelangelo INTE kunde ligga ner på rygg och måla Sixtinska kapellet! Efter att ha legat en timme på rygg och lagat en spricka i kalkputsen i takmålningen till Teater 23 kan vi konstatera att högerarmen värker och blir ofantligt uttröttad. Arbetspositionen måste vara en omöjlighet om man ska måla ett helt tak... Vi kan garantera att vi är mycket vana vid att arbeta med armarna uppåt, men framåt/uppåt är en helt annan sak.

onsdag 29 september 2010

Predikstolen i Torrlösa Kyrka


Arbetet fortsätter och innebär en omfattande konsolidering av den angripna eken.Det rör sig om angrepp av envis trägnagare. Lister som sitter dåligt måste konsolideras och sedan skruvas på plats med nya skruvar. Från ovansidan säkras de stående sköldarna genom att nya skruvar dras ner i överliggaren. På så vis hindas den lösa skölden att falla framåt. 

lördag 25 september 2010

Mosaikflytt i Halmstad Sporthall


Roligt tycker vi att Laholms Tidning skriver om arbetet med att flytta mosaikerna från Halmstad Sporthall. Läs mer på www.laholmstidning.se

Tillsammans med konservator Johan Dahl i Dalarna har vi i september utarbetat ett system för att skyddsinklistra mosaiker av Sven Jonsson, Halmstadgruppen. Mosaikerna befinner sig i Hamlstad Sporthall som byggdes 1955 och som nu ska rivas. Mosaikerna skall flyttas till den Nya Arenan i Halmstad. Inför denna flytt har mosaikerna skyddats från framsidan för att sedan kunna sågas ut och lyftas ut genom taket.

Följ den spännande fortsättningen!Renoveringen på Hipp uppmärksammad i Sydsvenskan

Artikel i Sydsvenskan om renoveringen av Hippodromen

lördag 18 september 2010

Hur man konserverar ett kulturarv

Konservering
En stor del av kulturarvet består av föremål och byggnader från olika tider. Gemensamt för dem alla är att de måste brukas och bevaras varsamt om de ska kunna upplevas av kommande generationer. Ibland måste de också konserveras.

Konservering görs för att fördröja nedbrytningsprocessen och för att förhindra nya skador. Konservering kommer av latinets "conse´rvo" som betyder att bevara eller att vidmakthålla. Konservering innebär alltid en bedömning från fall till fall, där konservatorn nogsamt väljer vilken metod som skall användas. Målet är att göra så små ingrepp som möjligt för att originalet inte skall förvanskas.  I vissa fall behövs andra former av åtgärder, till exempel restaurering, renovering och komplettering beroende på föremålets funktion.Säkring av gammal stuckaturdekoration i taket på Hippodromens Restaurang i Malmö.


Konservatorer är specialiserade inom olika materialkategorier som till exempel textil, måleri, sten, fotografier, papper, metall eller plaster. Materialkunskap är grundläggande för en konservator. De olika materialen bryts ned på olika sätt och kräver olika åtgärder. För att kunna bedöma vad, varför och hur en åtgärd ska göras, krävs kunskaper i naturvetenskap, teknik och kulturhistoria.Räddning av Torrlösa predikstol

Detalj från predikstolen. 
Torrlösa Kyrka strax utanför Svalöv har en samling fantastiska inventarier.
Orgelfasaden är en av de äldsta som finns bevarade i Sverige. Den har försetts med porträttmålningar på Christian IV och hovkompositören Buxtehude.
Kyrkans predikstol är skuren i ek av Jacob Kemberg (+ 1641).
För närvarande pågår konserveringen av samtliga inventarier i kyrkan.
Arbetet med baldakinen innebär en omfattande konsolidering av det orangripna träet. Lösa figurer säkras på nytt med mässingsskruvar. Hela predikstolen rengörs försiktigt så att polykromin åter framträder.


Detalj från baldakinen
Kristusfigur på baldakin

Inventarierna i Trolle Ljungbys kyrka flyttas

I Trolle Ljungby kyrka genomförs en invändig omkalkning av väggar och valv. Den lilla kyrkan har ett stort antal inventarier som kommer att befinna sig kvar på plats under arbetets gång. Dessa täcks in och kontrolleras kontinuerligt.
Mindre polykroma träskulpturer har flyttats från kyrkan för att förvaras i klimatkontrollerad miljö. Skånes Målerikonservatorer har dokumenterat samtliga föremål och framsidessäkrat känsliga skulpturer. Konservering av föremålen kommer att inledas om några månader.

Fas två inledd på Hipp
Efter ett omfattande arbete med säkring av den skadade stuckaturen i kassettaket har nu nygjutna bitar satts p plats och integrerats med det omgivande orginalet. Arbetet med att sammanfoga de olika elementen med gips har långsamt återskapat de skadade dekorationerna. I veckan som gått har så äntligen den slutgiltiga målningen av de schellackerade ytorna kunnat påbörjas. Linoljefärg utan tillsatser av lösningsmedel från Ottossons Färgmakeri i Genarp används.
Alla skruvar som fixerar gamla och nya bitar spacklas över med gips och döljs under retuscheringen.
Snart kan den mest skadade kassettens plafondmålning börja rekonstrueras. Arbetena planeras att avslutas i oktober månad.Skånes Målerikonservatorer åter i St Petri

2000 genomförde Konservatorer Sandberg AB konserveringen av Krämarekapellet och samtliga inventarier i Sankt Petri kyrka.
2010 är det dags för en omkalkning av väggar och valv. I och med detta arbete måste alla inventarier täckas in och klimatkontrolleras. De delar på predikstol, epitafier och altaruppsats som riskerar att ta skada vid en intäckning lossas försiktigt och förvaras separat.
Skånes Målerikonservatorer har avslutat kontrollen av detta arbete. Nu i vår 2011 startar uppackningen och fastsättningen av samtliga föremål.
Konservering i form av avdammning genomförs på samtliga inventarier.
Arbetet pågår under maj månad.