onsdag 26 oktober 2011

Klosterkyrkan i Ystad

Kul att Ystad Allehanda skriver om vårt pågående arbete med kalkmålningarna i Klosterkyrkan.
Läs mer i:
Ystad Allehanda

onsdag 19 oktober 2011

Klosterkyrkan i Ystad


Tillsammans med Konservatorer Sandberg AB arbetar vi just nu med konserveringen av kalkmålningarna i Klosterkyrkan i Ystad. 
Målningarna i långhuset har smutsats kraftigt sedan 1970-talet och de rengörs nu försiktigt med Gomma Pane. Tidigare har vi konserverat målningarna i absid och sidoskepp under Lars Sandbergs ledning.

Saltutfällningar skapar partiellt problem nertill på väggarna och avsaltning måste göras innan vidare åtgärder.
Valvkappornas dekorationer är bitvis hårt retuscherade och rengöringen av dessa ytor måste ske extra varsamt.


Klostrets historia börjar 1267, då den äldsta delen, kyrkans mittskepp, grundlades.
Sedan tillkom undan för undan olika delar, och på 1400-talet stod det fyrlängade klostret klart.
Målningarna som finns kvar härstammar troligen från detta århundrade.
Klostret var helgat åt Franciscus och munkarna kallades gråbröder, därav begreppet Gråbrödraklostret.
 
I samband med reformationen på 1530-talet kördes munkarna ut ur Klostret. Samtidigt revs den norra och västra längan, endast grundstenarna finns kvar idag.
Byggnaderna användes därefter som hospital, ett sjuk- och fattighus.

söndag 11 september 2011

Väggmålning av Gert Kaffa i Kristianstad


Väggmålningen är från 1958 och tidstypisk i sin stil med stark påverkan från popkonsten. Färgerna är klara och konstnären har använt olika tekniker där han målat ömsom pastost och tunt och ristat in motivet i några fält. Motivet har stark lokal förankring liksom Gert Kaffa själv som föddes i Kristianstad 1934 och var verksam i regionen under hela sitt konstnärsliv. Han avled 2009. Målningen är mycket uppskattad av de boende där flera hyresgäster har bott i huset sen det byggdes och minns när Kaffa utförde målningen!
Målningen är utförd i olja på en kritgrund. Färgskiktet flagnar i mycket stor omfattning från underlaget. Skånes målerikonservatorer arbetar på uppdrag av AB Kristianstadbyggen för att rädda målningen genom att fästa ned färgskiktet. Skador där färgskiktet helt förloras och den vita kritgrunden/underliggande puts syns kommer att retuscheras/rekonstrueras så att målningen återfår sin visuella helhet. Skadebilden har troligen orsakats av en kombination av att oljan i kritgrunden sugits in i putsen som därmed förlorat sin plasticitet och att värmekällan tidigare bestod av en värmefläkt, placerad mitt emot målningen, som påskyndat en uttorkning av skikten med bristande adhesion mot underlaget. När oljefärgsskiktet oxiderat och torkat krymper det och spänningarna i skiktet gör att det slits loss och i några områden har skiktet slitit med kritgrunderingen och exponerat betongputsen under. Arbetet beräknas färdigställas under vecka 38.
På bildens nedre del syns ett område som fästs ned med Lascaux Adhesive Medium med hjälp av värmespatel för att säkra och jämna ut det spjälkande färgsskiktet. Det övre partiet är obehandlat.

tisdag 6 september 2011

Åtgärdsprogram för Skurups kyrka


Åtgärdsprogrammet för Skurups kyrka är sammanställt och resultaten av analyserna redovisas i den konserveringstekniska förundersökningen. Analyser vad gäller de missfärgningar som finns över målningarna i kor och absid har visat att dessa består främst av olika oljor och endast i liten grad av kasein. En mikroemulsion har tagits fram av italienska CSGI under ledning av Professor Baglioni för att lösa missfärgningen. Institutionen har specialiserat sig på användandet av nanopartiklar för rengöring och avlägsnandet av svårlösta naturliga och syntetiska ämnen på kalkmålerier bland annat. Mikroemulsionen hade god effekt på missfärgningarna. Ytrengöringsprov, som syns på bilden ovan, visade att väggar och valv är täckta med ett mörkt smutsskikt bestående av damm och sot. Den framtida konserveringen kommer efter rengöring och avlägsnandet av missfärgningarna att ge målningarna en visuell helhet som idag störs av de mörkt gula områdena och framhäva deras estetiska kvaliteter avsevärt. Arbetet med åtgärdsprogrammet har varit mycket intressant och givande med tanke på de olika konserveringstekniska problem som presenterats förutom målningarnas skönhet.

måndag 5 september 2011

St Petri kyrka i Malmö återinvigd den 14 augusti.

Efter ett omfattande renoveringsarbete som pågått under ett år återinvigdes kyrkan den 14 augusti. Kyrkans vackra inventarier har under sommaren rengjorts och fått en översyn av Skånes Målerikonservatorer. Inventarierna skyddsinpackades av Skånes Målerikonservatorer under sommaren 2010 och togs försiktigt fram för inspektion och lätt rengöring. Löstagbara delar från epitafier och altaruppsats monterades åter på sina platser. Inventarierna konserverades av målerikonservator Lars Sandberg AB under 90-talet och är i gott skick.
I projektet deltog Hanna Eriksson, Johanna Nessow, Ingrid Wedberg och Kajsa Rudling som är Masterstudent vid konservatorsprogrammet i Göteborg.
På bilden syns Kajsa avlägsna löst liggande damm på altaruppsatsen med en mjuk pensel.

onsdag 3 augusti 2011

Skurups Kyrka

Ingrid Wedberg testar microemulsioner.

Microemulsionerna har nu testats i koret. Dokumentation och utvärdering görs nu för att ligga till grund för det omfattande åtgärdsprogrammet för målningarna i absiden.
Vi tackar CSGI för all hjälp och trevliga samarbete.
Nanokalkprodukter, framarbetade av samma institution, har nu anlänt för tester.
Yta under rengöring med microemulsioner, närmast fönsternischen.onsdag 27 juli 2011

Åtgärdsprogram Skurups Kyrka

För att lösa problemen med rengöringen av kalkmålningarna i Skurups Kyrka har vi nu inlett ett samarbete med Professor Piero Baglioni och hans medarbetare på Kemi-och fysikinstitutionen vid Florens Universitet (CSGI).
Denna avdelning har täta kontakter med konservatorer runt om i världen och anlitas flitigt för olika projekt.

Nu har microemulsioner anlänt som ska användas för ytterligare rengöringsprover av det smutsiga kalkskiktet. Dessa nanobaserade emulsioner öppnar helt nya möjligheter för en skonsam och effektiv rengöring, som endast löser de substanser de ska lösa.


fredag 8 juli 2011

Artikel i Östran

Vi är glada för att Östran tog sig tid i sommarvärmen och tittade in för att skriva om vårt arbete i Persnäs kyrka!
Läs mer på: www.östran.se


torsdag 30 juni 2011

Persnäs kyrka 30 juni


Konserveringsprojektet på Öland har under vecka 26 pågått i Persnäs kyrka där fasta inventarier som predikstol och baldakin samt kyrkans triumfkrucifix åtgärdats. Triumfkrucifixet från 1400-talets slut är drygt 4 meter högt och ställning monterades på plats runt krucifixet för att undvika det slitage som en nedtagning skulle innebära. Kristusfiguren hade på corpus och huvud allvarligt spjälkat färg och krederingsskikt som har fästs ner och ytorna har varsamt rengjorts.
Under veckan har vi haft ett fantastiskt sommarväder och har passat på att bland annat ha picknicklunch i Källa hamn och igen besöka Källa gamla kyrka!

torsdag 16 juni 2011

Böda Kyrka

Besök i Källa Gamla kyrka

Den 7 juni påbörjades arbetet med konserveringen av inventarierna i Böda Kyrka på nordöstra Öland.
I vackert sommarlandskap pågår nu för fullt bl.a arbetet med altaruppsatsen. Konservatorer på plats är Ingrid Wedberg, Hanna Eriksson, Johanna Nessow och konservatorassistent Matilda Brönmark.

Rengöring av altarmålning med Triammoniumcitrat
Arbetet pågår i juni och juli månad.
Högby och Persnäs står på tur.

Följ sommaräventyret på Öland!
Arbete med träpannå till Böda kyrka

fredag 3 juni 2011

Möte med Professor Piero Baglioni, Florens

Avdelningen för kemi och CSGI vid Florens Universitet har sedan första hälften av 1990-talet bedrivit betydande forskning inom området Nanopartiklar. Man har utvecklat ett betydande samarbete med konservatorer runt om i världen för att få fram nya konserveringsmetoder, såsom konsolidering och rengöring av olika materialgrupper. I många länder har konsolidering av muralt måleri, såsom fresker, utförts med hjälp av olika polymerer som penslats på ytan eller t.om injicerats in i strukturen. Dessa ämnen har ansetts som stabila. Man har ansett att de inte har interagerat med orginalstrukturen.
Med åren har det visat sig att dessa hydrofoba ämnen har påverkat den hydrofila kalkputsen och därmed skapat problem. Salter har blockerats och  nedbrytningsprocessen har eskalerat i stället för att bromsas.
Professor Piero Baglioni har tillsammans med andra kemister utvecklat system med Nanopartiklar för att få bort sådana ytbehandlingar med skadliga polymerer såsom Paraloid B72 och Mowilith DM5. Dessa microemulsioner kan svälla polymererna, som sedan kan transporteras bort från ytan.
Avdelningen för kemi och CSGI har även framarbetat Nanokalkpartiklar som kan konsolidera en nedbruten kalkstruktur. På så sätt kan kalkmålningar som riskerar att förloras för framtiden räddas och konsolideras.
Nya bindningar skapas och strukturen kan regenereras.

Den 26 maj hade Hanna Eriksson ett möte med Professor Baglioni och medarbetare på CSGI för att tala om användandet av Nanopartiklar inom konservering av kalkmålningar.
Vi diskuterade problematiken med kaseinfläckar som är ett vanligt förekommande problem i våra kyrkor och Professor Baglioni berättade om sitt arbete tillsammans med konservatorer i Sverige i Vendels kyrka.
En rundvandring i de olika laboratorierna visade hur forskningen pågår.
Bl.a i publikationerna New Methodologies for the Conservation of Cultural Heritage: Micellar Solutions, Microemulsions and Hydroxide Nanoparticles, utgiven av CSGI, University of Florence och New Frontiers in Materials Science for Art Conservation: Responsive Gels and Beyond, redogörs för institutionens forskning.
Vi ser fram emot ytterligare kontakter med CSGI och följer med spänning deras fortsatta projekt. Nästa besök i Sverige gör Professor Baglioni till hösten i samband med Wasa-jubileet.
Tack för trevligt samtal och hjärtligt bemötande!
Vi ringraziamo!

onsdag 25 maj 2011

Nanokalk använt i Bruksskolan, Höganäs.


I Bruksskolan i Höganäs bibliotek finns en monumental väggmålning från 1921 av Arvid Carlson(1895-1962), Kunskapens träd. Skånes målerikonservatorer har haft förmånen att konservera väggmålningen under april och maj månad. Arvid Carlson var verksam i Falkenberg och Halmstad och är en konstnär som gärna refererar till äldre perioder i konsthistorien, även om hans egen stil är mycket distinkt. Han var med och bildade Halmstadringen 1934 - en konstnärssammanslutning vid sidan av den mer kända Halmstadgruppen. Väggmålningen i Bruksskolan är upplagd som en äkta fresk, där kalkäkta torrpigment löses i vatten och målas på den fuktiga kalkputsen. När den karbonatiseras uppnås en extremt hållbar målning där målningen är en integrerad del av kalkputsen. Väggmålningen hade främst nedtill allvarliga släpp i den yttersta kalkputsen från underlaget som bestod av en betongputs. Kalkputsen var i de nedre partierna smulig och försvagad. Det fanns slag och skrapskador som orsakat att putsen släppt lokalt. För att regenerera kalkputsen i dessa partier injicerades CaLoSil, nanokalk där kalknanopartiklar (kalciumhydroxid)finns i en lösning med etanol. CaLoSil, tränger in i den skadade strukturen där kalciumhydroxiden ombildas till kalciumkarbonat(kalksten) genom reaktion med koldioxid vilket är en naturlig process. Kalkbruket stärks på detta sätt naturligt med hjälp av kalk och främmande material som med tiden kan orsaka problem i materialen tillförs inte. Bilden till vänster visar skadat område som injicerats med CaLoSil som syns som mörkare områden i målningen. CaLoSil injicerades i omgångar med 24 timmars uppehåll för att materialet ska hinna karbonatiseras. Resultatet var mycket bra, kalkputsen stabiliserades och målningen på putsen kunde räddas!

söndag 15 maj 2011

Trolle Ljungby kyrka återinvigd.

Den 24 april återinvigdes Trolle Ljungby kyrka i Fjälkinge efter en renovering av kyrkans inre. Skånes Målerikonservatorer har förvarat de lösa inventarierna och konserverat en del av dem, ett arbete som slutfördes under april månad då inventarierna transporterades tillbaka till kyrkan inför invigningen.De inventarier som krävt åtgärder var sju 1600-tals skulpturer och kyrkans triumfkrucifix från 1200-talet. De sju skulpturerna är skildringar av dygderna och ovan syns Caritas, Kärleken som håller ett barn i famnen, Sex av skulpturerna har ett sekundärt måleriskikt i olja på kredering. Färgskiktet var lokalt spjälkat och flagor riskerade att fortsätta att falla av. Därför fick skulpturerna säkerhetsfästas inför transporten från kyrkan. Skulpturerna var även svårt ytsmutsiga och hade missfärgningar. Eftersom krederings och färgskikt var mycket känsliga fick åtgärderna utföras med stor försiktighet. Efter konserveringsåtgärder monterades skulpturerna återigen upp på sina platser i kyrkans norra del. På bilden till vänster syns Fortitudo, Caritas och Sapienta tillbaka efter en tid på Citadellet i Landskrona.


Krucifixet fick efter rengöring och säkring av lösa delar en ny placering i kyrkan efter att ha hängt i dopkapellets söderfönster. Placeringen på långhusets östra vägg medger, förutom att platsen är mer lämplig vad gäller ljus och värme, att krucifixet kommer visuellt mer till sin rätt och kan betraktas utan infallande motljus. Trolle Ljungby kyrka är väl värt ett besök på grund av alla sina fantastiska inventarier och nu ännu vackrare kyrka efter renoveringen. Skånes Målerikonservatorer tackar för gott samarbete med alla inblandade!

onsdag 6 april 2011

Konservatorer under arbete!

Hanna och Johanna under arbete med Östra Vemmerlövs predikstol och baldakin och konservatorsassistent Matilda fäster försiktigt flagnande färgskikt på altaruppsatsens kolonners krön.


Mera Östra Vemmerlöv - altaruppsatsen efter konservering.Bildhuggaren Johan Ullberg levde mellan 1708 och 1778. Efter att varit gästgivare i Hurva flyttade han till Finja kyrkby nära Hässleholm i Skåne och började sin verksamhet som bildhuggare på allvar. Mellan 1736 och 1775 skapade han altaruppsatser och predikstolar runt om i Skåne och finns representerad även i landskapen norr om Skåne så långt upp som i Västergötland. När Östra Vemmerlövs altaruppsats och predikstol snidades 1762 hade han nästan 30 års verksamhet bakom sig men hade drygt ett decennium kvar att arbeta. Hans något statiskt monumentala stil gör att hans verk är lätta att känna igen. Hans förkärlek för mjukare ädelträ som lind att arbeta i gör även att de ofta omfattande insektsangreppen tyvärr kan vara karaktäristiska för hans arbeten. Liknande altaruppsatser som i Östra Vemmerlöv finns bland annat i Stora Hammar och Bjuvs kyrka. I Östra Vemmerlöv har den ursprungliga altarreliefen under 1800-talet bytts ut mot en målning på duk under 1800-talet men Ullbergs relief hänger idag strax intill altaruppsatsen på korets norra vägg. Motivet är dock detsamma, Nattvarden. Altaruppsatsen var liksom predikstol svårt smutsat och hade omfattande spjälkningar och resningar i färgskiktet. Till vänster syns en detalj av den teologiska dygden Fides (Tron) där nedanför halsen rengöring inte utförts. Även altartavlan hade ett mörkt smutsskikt som när ytrensning och fernissrensning utförts visade ett subtilt spel med ljus och detaljer som förut varit dolda. I bilden till höger syns målningens övre parti under rengöring.

Vi tackar för en trevlig tid i Östra Vemmerlövs vackra kyrka!

tisdag 5 april 2011

Östra Vemmerlövs kyrka

På Österlen ligger den vackra kyrkan Östra Vemmerlöv med fantastiska kalkmålningar och predikstol och altaruppsats av Johan Ullberg. Dessa inventarier är daterade 1762. 1868 genomgick de en renovering och 1963-66 konserverades altaruppsatsen och även predikstolen av Våga Lindell-Andersson. Nu i mars 2011 har dessa två inventarier genomgått en konservering igen. Uppskalningen av färgskiktet var innan åtgärder vidtogs omfattande.
Bortfall av färgskiktet hade skett framförallt på de ljusa partierna med en imitation av
marmor.
Resningar och släpp från det underliggande träet var ett genomgående problem på både predikstol och altaruppsats. Detta är ett vanligt förekommande problem på bemålade träinventarier och orsakas av bl.a svängningar i luftfuktighet som gör att materialen sväller och krymper. Trä är hygroskopiskt, men ett färg- och krederingsskikt är inte lika följsamt och spjälkar därför loss från underlaget när det rör sig för kraftigt. Orsakerna kan även vara flera.
Baldakin och korg är skurna i lövträd, till största del rör det sig om lind. Senare tillkomna bitar har skurits i fur.
Orginalfärg och polimentförgyllning finns bevarade på framförallt predikstolen, men under den första renoveringen på 1800-talet har man målat om stora delar. Den bäst bevarade polimentförgyllningen befinner sig på baldakinens ovansida.
Nu har färgskiktet konsoliderats och sedan har ytan kunnat rengöras försiktigt. Ytbehandlingen som gjort att färgskiktet har rest sig och släppt har avlägsnats och  bortfall har retuscherats i. Lösa delar har säkrats med mässingsskruvar.

Altaruppsatsen har genomgått samma åtgärder som predikstolen. Dessutom har den vackra altarmålningen rengjorts från både ytsmuts och oxiderad fernissa, vilket har gjort att målningen återfått sitt inre ljus som konstnären M.E. Winge så skickligt har arbetat fram. En ny skyddande naturhartsfernissa har arbetats in för att ge målningen skydd och lyster.

Baldakin efter åtgärder.Ingrid Wedberg arbetar med altaruppsatsen.


söndag 27 mars 2011

Skurups kyrka

Skånes målerikonservatorer har under mars inlett arbetet med åtgärdsprogram för Skurups kyrka. I kyrkan finns ett vackert bildprogram i kor och absid utfört av Snårestadgruppen 1325-50 och fragment av ett senare skikt målat av Lilla Harriegruppen under tidigt 1500-tal. Merparten av det senare skikten har tagits ned och finns på Lunds Historiska Museum idag. I kor och absid har prover på puts och kalkskikt tagits för att få information om skiktens beskaffenhet. I målningarna finns gulaktiga missfärgningar som troligen beror på konserverings-skador där kalk/kasein blandning använts för att fästa lös sittande puts. Prov för analys av missfärgningarna har tagits för att säkerställa om de orsakats av kasein. Arbetet med åtgärds-programmet pågår under våren för målningarna som uppvisar komplexa konserveringstekniska frågor.

torsdag 24 mars 2011

Nanokalkseminarium i Tyskland

Konservering är ett yrke under ständig utveckling. Nya kunskaper om material och metoder framkommer och leder till omprövningar. De eventuella brister eller otillräckligheter som traditionellt använda material kan ha leder till att forskning pågår om nya material som kan komplettera de gamla eller ersätta dem. Kemisk forskning har under de senaste åren introducerat en ny teknik inom konservering, nanoteknik. Det pågår intensiv forskning på området runt om i världen.
22 mars var vi på ett Seminarium i Freiberg, Tyskland, där denna relativt nya teknik presenterades och demonstrerades.
Ingenjörbyrån Ibz-Freiberg har sedan några år tillbaka utvecklat produkter för stenkonservering och putsade ytor.
Nanokalk löst i olika koncentrationer och typer av alkohol med olika konsoliderande förmåga förevisades.
Vår ambition är att kunna testa och använda nanokalkteknik i framtida projekt.
Vi följer med spänning utvecklingen inom detta område och ser fram emot ett möte med Professor Piero Baglioni i Florens i maj, för vidare diskussioner.
För den intresserade kan information hämtas från www.ibz-freiberg.de

onsdag 16 mars 2011

Glasmosaikerna på plats i Arenan

Arbetet med avlägsnandet av framsidessäkringen på Sven Jonsons
mosaiker (1956-57) från Halmstad gamla Sporthall, har pågått i tre dagar. Väven har fuktats och dragits ner och sedan har de underliggande pappersskikten strukits upprepade gånger med vatten och sedan dragits bort. Mindre skador har uppstått vid kanterna, men tack vare skyddsklistringen har mosaikbitarna blockerats av pappret och kunnat limmas tillbaka. Läs mer i Hallandsposten!

torsdag 24 februari 2011

Kalmar Domkyrka Etapp 2

Konservatorer Sandberg AB arbetar fortsatt i Kalmar Domkyrka med konserveringsarbeten.
Nu är arbetet med förgyllningarna på orgelfasaden från 1800-talet igång.
Rengöring och konsolidering av förgyllningar och grunderingsskikt görs.
Fortsatt kommer vissa delar att förgyllas med bladguld.
Den gamla förgyllningen är varierande slagmetall och polimentförgyllning med äkta bladguld.
En omfattande renovering gjordes 1914 och då målades och förgylldes vissa delar om.
 Bitvis är skadorna omfattande.

Vissa detaljer har målats över vid tidigare renovering.
Efter provskrapningar har det visat sig att exempelvis alla pärllister har varit förgyllda med slagmetall.
Dessa har nu förgyllts på nytt med slagmetall som strukits med schellack.
Arbetet beräknas pågå under mars månad.

torsdag 10 februari 2011

Källstorps Kyrka


Källstorps nya kyrka togs i bruk 1860. Då hade planeringen pågått sedan C.G. Brunius presenterade sin första ritning 1855. Baron von Nolcken på det intilliggande Jordeberga gods stod som en av initiativtagarna till projektet.
I   samband   med   jordskalvet   den   16   december   2008   uppstod   skador   i   kyrkorummets   putsade   och   dekorationsmålade   valv.

Med anledning av dessa skador har nu en konservering av gördelbågar och sköldbågar genomförts, där strukturen har konsoliderats för att säkra hållfastheten.

söndag 30 januari 2011

Färgprover på Moriskan, Folkets Park


Renoveringen av Moriskan startade under hösten 2010. Själva teatersalongen ska målas om och det orientaliska temat ska förstärkas. Med anledning av denna renovering har Malmö Stadsfastigheter velat undersöka och dokumentera den färgställning som har varit i lokalen från första början. Detta för att ingen sådan dokumentation tidigare har gjorts. Denna färgundersökning skulle också kunna vara till hjälp och ligga till grund för den kommande färgsättningen.
Moriskan ritades 1902-03 av arkitekten Aron W. Kretzinsky. Den placerades i den då relativt nya Folkets Park, den sk Möllevångsparken som i slutet av 1800-talet hade börjat att styckas av. Ägaren var Frans Suell, som hade sitt landeri här. arbetarna fick köpa marken och 1893 öppnades Folkets Park. denna fungerade som en motpol till det borgerliga Kungsparken och här höll arbetarna sina möten. 
Moriskan anlades som ett nöjespalats och förebild var Tivoli i Köpenhamn. Huset skulle vara en plats för nöje och rekreation för de som då inte kände sig välkomna i de borgerliga salongerna. 
Re:Orient är den organisation som ska driva Moriskan idag. Målet är att skapa ett kulturhus som ska bli en samtida mötesplats som förenar kultur och nöje med socialt engagemang och samhällsansvar.


Proverna som har tagits visar den orginalfärgsättning som festsalen hade när den öppnades 1903.
Genom åren har flera ommålningar gjorts, men ursprungligen har väggarna i norr varit målade med en härligt citrongul färg och pilastrarna med en kontrasterande ljusblå oljefärg.
Det nedre fältet har haft en blå strykning med röda stänk som har sammanlänkat ytorna. 
En bård i mörkare blå-svart med en övre guldkant har löpt längs med hela den norra sidan.
Takstolarnas mönster följer det ursprungliga.


Arbetet med att bestämma den nu kommande färgsättningen i lokalen har pågått under en tid och förhoppningsvis kan den dokumentation som har gjorts vara till hjälp och inspiration.