torsdag 3 september 2015

Provsläckning av Thorsbergskalk vid Läckö Slott

En spännande vecka har förflutit på Läckö slott. Konserverings- och murningsarbetena är igång i slottskyrkan.
För de putslagningar som skall göras kommer kalk från Kinnekulle att användas. Vid uppförandet av slottet och sedan kyrkan användes den lokalt brutna kalken från Kinnekulle. Denna lätt hydrauliska kalksten brändes och släcktes sedan på plats.
Denna vecka har vi haft möjlighet att släcka bränd kalksten från Thorsberg på Kinnekulle.
Denna kalk kommer, liksom den kalk som sedan ca tio år tillbaka ligger i kalkgravar vid slottet, att användas i det fortsatta arbetet i Slottskyrkan.

Henrik Nilsson HN Byggnadsvård lägger locket på den brända kalken som får reagera med vatten.

Reaktionen när den brända kalken släcks är kraftig.

Den släckta, forfarande mycket varma kalkstenen.

Försiktigt tillsätter murare Johan Hellström vatten medan kalken vispas upp till en pasta.
Kalkpastan är klar. 
Kalk från de ca tio år gamla kalkgravarna vid Läckö slott. Kalken är relativt hård när man tar upp den.

Den släckta kalken bearbetas för hand.

Kalken mjuknar i takt med att den bearbetas och blir till en krämig pasta.

Kalkpastan blandas sedan med ballast och används vid lagning av putsskador.


torsdag 30 juli 2015

Läckö Slottskyrka

Nu är arbetet med konserveringen av Läckö Slottskyrka igång. Tillsammans med Conservator AB kommer Skånes Målerikonservatorer att arbeta i denna unika miljö under 2015-17.

Läckö slott är i grunden en biskopsborg från 1200-talet. Den uppfördes som försvarsanläggning men har efterhand också blivit en symbolbyggnad för bland andra greve Magnus Gabriel de la Gardie som ärvde slottet 1652.
Slottet hade stor betydelse bland
de la Gardies egendomar och anläggningen skulle representera alla den grevliga maktens olika funktioner och praktfullhet. Anläggandet av en slottskyrka var en viktig del av slottets modernisering. Planeringen av uppförandet av ett slottskapell, avsett för den grevliga familjen och hans hovhushåll, inleddes 1654. Politiskt viktiga skeenden, som Magnus de la Gardies skiftande ställning vid hovet och krig styrde aktiviteten under de kommande tjugo åren som det kom att ta att helt färdigställa kyrkan med sakristia. Själva långhuset uppfördes i slutet av 1650-talet, sakristian först 1675.
Inredningen av kyrkan dröjde och var inte helt färdig förrän 1669.
Utformningen av kyrkorummet var inspirerat av Jean de la Vallés slottskapell på Jakobsdal (nuvarande Ulriksdal) och den fasta inredningen kan vara utförd av de la Vallés ritningar.
I slottskyrkan är vapenhusets väggar indelade i fält och dekorerade med bibelspråk. Det enskeppiga kyrkorummet är avfärgat i varmt vit där fönstersmygarnas väggar har infällda nischer för träskulpturer av Maria, Kristus, Johannes Döparen och apostlarna. Bildhuggaren Georg Baselaque från Hamburg arbetade i slottet flera år och hade en skulpturverkstad på platsen. Baselaque utförde förutom skulpturerna även utsmyckningen av greveläktaren. Dekorationsmålningarna i grisaille kring skulpturnischerna utfördes troligen av Johan Hammers målarverkstad på Läckö.

Nu är kyrkan fylld med byggnadsställning och Georg Baselaques träskulpturer har lyfts ur sina nischer för att tillbringa det närmaste dryga halvåret i modern skyddsduk inne i kyrkan.
Första etappen under sensommar och höst 2015 kommer att innefatta konservering och även restaurering av putsskikt.
Känsliga kalkskikt konsolideras efter ytrengöring.
Försiktig nedknackning av skadliga cementbaserade lagningar görs och efter detta kommer dessa att ersättas med traditionellt kalkbruk.
Till våren kommer så konserveringen av de känsliga inventarierna att starta.måndag 22 juni 2015

Sankt Pauli kyrka

Under 2015-16 håller Sankt Pauli kyrka i Malmö stängt för en omfattande inre renovering. Exteriören har sedan ett par år tillbaka renoverats och det vackra plåttaket lyser nu upp i Malmö centrum.


Stadsfullmäktige i Malmö hemställde den 9/11 1863 hos Kungl. Maj:t om rätten att disponera Rörsjömarken för tomtbebyggelse, bl. a för en ny kyrka.
Medgivande till detta kom 1864.
Kungl. Maj:t föreskriver i ett brev daterat den 18 april 1873 att blivande S:t Pauli
församlingskyrka skall vara fullbordad före den 1 maj 1884.

Emil Viktor Langlet, 1824-1898, blev efter flera turer arkitekt för uppförandet av S:t Pauli kyrka.
Redan på ett tidigt stadium kom centralkyrkotanken att prägla Langlets arkitektur.
Tanken var att Ordet skulle kunna höras av hela församlingen och att prästen tydligt skulle kunna ses.
Under perioden 1863-1890 byggdes sammanlagt trettiotvå centralkyrkor i Sverige, varav fyra stycken i städer. Langlet uppförde ritningar till tolv av dessa.
När Caroli och S:t Pauli kyrkor uppfördes i Malmö var Langlet tjänstledig och bosatt i staden.
Han kom därmed även att leda uppförandet vid sidan av byggmästarna. Kyrkornas tillkomsthistoria ledde till en livslång fiendskap mellan Langlet och Helgo Zettervall, som då var domkyrkoarkitekt i Lund.
Kyrkan uppfördes 1880-1882. Efter uppförandet har byggnaden genomgått mindre och större renoveringar i stort sett varje år.
Yttertaket har lagats i olika omfattning och med varierande material under årens lopp. Detta har föranlett en långsam nedbrytning av både trä- och putsstrukturen inne i kyrkorummet.
Länge har dekorationsmålningarna inne i kyrkan spjälkat loss och släppt från sitt underlag.
Renoveringen som påbörjas nu under sommaren 2015 syftar till att återställa kyrkorummet till det utseende som kyrkan hade vid den senaste genomgripande restaureringen 1957, ledd av dåvarande domkyrkoarkitekt Eiler Graebe.
Tilsammans med H.N ByggnadsvårdMålerifirma Karl Fr. Jönsson i Lund AB och Dekorationsmålare Ragnar Falk kommer Skånes Målerikonservatorer att arbeta med denna omfattande restaurering. Projektet innefattar putslagningar, ommålningar, dekorationsmålning och konserveringsarbeten.
Nu är den imponerande byggnadställningen på plats och det inledande arbetet med undersökningar och val av arbetsmetoder har inletts. Vi ser med glädje och stolthet fram emot att tillsammans med kunniga kollegor genomföra detta spännande projekt.
Foto: Hanna Eriksson. Ställningsbyggare Sydställningar Sölvesborg AB.


söndag 10 maj 2015

Torna Hällestad kyrka

Arbetet i Torna Hällestad kyrka är nu i det närmaste avslutat. Ett fantastiskt medeltida kalkmåleri i kyrkans valv har nu rengjorts och konsoliderats.
Bild innan rengöring. Foto: Hanna Eriksson

Målningarna föreställer scener ur Kristi sista dagar i livet. Det börjar i västervalvet med tvagandet av lärjungarnas fötter och sviten avslutas med Krisus inför Pilatus i de östra valvet.
Målningarna i Hällestad skall ursprungligen även ha täckt samtliga kyrkans väggytor.
I prosten Johan Åkermans beskrivning över Hällestads pastorat från 1828, står att läsa att fönstret i norra muren tillkom 1775. De målningar som fanns där skall då ha blivit överkalkade. Överkalkningen skedde dels 1778, dels 1789.
På ömse sidor om fönstret hade man kunnat se krigsknektar med lansar och spjut samt väster därom några kvinnor. I bildens mitt, där fönstret placerats, hade funnits en framställning av korsfästelsen. Där hade också funnits en inskription, som delvis huggits bort.
Inskriptionen hade omfattat årtalet 1460, vilket anses vara det årtal då Vittskövlemästaren fullbordade kyrkans kalkmålningar. Vittskövlemästaren har också utfört målningar i bl.a Vittskövle, Gladsax, Ysane och Knislinge.
Kalkmålningarna under torrengöring. Foto: Ingrid Wedberg
Idag finns alltså endast långhusvalvens bilder kvar.
De togs fram 1914 och konserverades av konservatorerna Justus Berg och Hans Erlandsson, Lund.
Mittvalvet över koret samt absidvalvet är försett med kalkmålningar utförda i samband med framtagningen av de medeltida målningarna 1914.
Målningarna utfördes i enlighet med ett förslag upprättat av domkyrkoarkitekt Theodor Wåhlin.
Målningarna var i stort behov av framförallt rengöring eftersom det brunnit i kyrkorummet för ett antal år sedan och därmed var nedsmutsningen omfattande.
Nu kan man åter igen se målningarna med sina klara färger. Skört kalkskikt har försiktigt konsoliderats och putsbom med svikt har säkrats. En försiktig retuschering av lagningar har gjorts.
Kyrkan genomgår vidare renoveringsarbeten i form av bänkmontage och fönstermålning och beräknas öppna igen till midsommar 2015.
Besök den gärna!


Pontius Pilatus till höger i bild.
Judas är här framställd som en narr som ledsagar Kristus.
Foto: Hanna Eriksson
Matilda Thorlund-Brönmark rengör målningarna i korvalvet.
Foto: Hanna Eriksson

Västervalvets södra kappa efter konserveringsåtgärder. Foto: Hanna Eriksson

Skånes Målerikonservatorer Matilda Thorlund-Brönmark, Ingrid Wedberg och Johanna Nessow.
Bakom kameran Hanna Eriksson.

måndag 13 april 2015

Livets hjul i Norra Mellby kyrka


Under våren har vi hjälpt Sösdala församling med en statusbedömning av kalkmålningarna i  Norra Mellby kyrka. En vacker framställning av Livets hjul, daterad till 1275, dominerar kyrkorummet. Målningen uppvisar typiska tidiggotiska drag och är mycket intressant vad gäller konsthistoriska och tekniska aspekter. Den konserverades och restaurerades ganska hårdhänt under 50-talet men åtgärderna har möjliggjort en helhetsbild av målningen som annars troligen inte gått att uppnå på grund av målningens skador före restaureringen.
Genom att dokumentera och kartera skador får församlingen information om målningens tillstånd vilket är värdefullt för bevarandet och ger ett underlag för framtida åtgärder och undersökningar.

I Skåne finns endast en Livets Hjul framställning bevarad i Ramsåsa kyrka. I målningen skildras mannens olika åldrar där i den centrala medaljongen syns den döde och den levande kungen.  I den översta medaljongen syns kungen på sin tron under höjden av sin makt. Den nedersta medaljongen som är förlorad kan ha visat på kungen som död.

I karteringen anges skador i målningen.
torsdag 12 februari 2015

Sankt Petri orgelfasad

Under tre veckors tid kommer vi att arbeta med konserveringen och restaureringen av orgelfasaden i Sankt Petri kyrka.
Detta arbete ingår som en del i projektet Nya toner i  S:t Petri vilket innehåller renovering av befintliga orglar, byggnation av en ny romantisk kororgel på ca 25 stämmor, 32' pedalstämma och 16'8'4' chamadeverk på läktaren samt ett nytt innovativt spelbord nere i kyrkan som kan förflyttas.
Mer information på Svenska kyrkan i Malmö (malmo-pastorat.smrt.se).
Foto Hanna Eriksson

Foto Hanna Eriksson
Orgelfasaden stammar från 1700-talets senare del och har tidigare målats om. Konserveringsarbetet består av rengöring av alla bemålade och förgyllda ytor, konsolidering av nedbrutna skikt, uppspackling av mindre skador och retuschering. Dessutom görs en färgundersökning för att identifiera tidigare ytskikt.
Kom gärna in i denna fantastiska kyrka och titta på arbetet!

torsdag 29 januari 2015

Källstorps kyrka
Konserveringsarbeten har inletts under januari i Källstorps kyrka efter en omfattande byggentreprenad i kyrkorummet under hösten 2014. Kyrkan byggdes 1856 då man samtidigt rev Källstorps gamla medeltida kyrka. Interiören dekorationsmålades först under sommaren 1897 av den kände dekorationsmålaren Svante Thulin. Thulin anses vara en av Sveriges främsta dekorationsmålare och har bemålat bland mycket annat Allhelgonakyrkan i Lund och Lunds Universitet. Målningarna i Källstorps kyrka är, som Thulins arbeten är, av hög kvalitet med vackra bladstänglar i kapporna och en kraftfullt utformad bård längsmed valvens ribbor som kontrast mot de sirliga bladslingorna.

Hanna Eriksson och Matilda Brönmark rengör.
Johanna Nessow arbetar försiktigt i bladverket
 där måleriet kan vara känsligt.
Målningarna har restaurerats under 50-talet då man, troligen på grund av ojämnheter i det ursprungliga färgskiktet, strök om valvens ljusa grundton och sparade ut Thulins måleri. Mindre partier av dekorationsmåleriet gjordes om och det finns äldre retuscher över ytorna men  måleriet är i stort sett original.Idag är målningarna kraftigt ytsmutsiga och delar av bemålningen flagnar. Vi rengör med Gomma Pane och Wishab svamp med mycket bra resultat. Projektet i trevliga Källstorps församling kommer att avslutas under februari månad.

Kappa under rengöring-