lördag 11 februari 2017

Medeltida kalkputs och kalkmålningar på kyrkvindar i Lunds stift

Under 2017-18 genomförs stiftsprojektet Medeltida kalkputs & kalkmålningar på kyrkvindar i Lunds stift.
Fokus är på en genomgripande dokumentation och statusbedömning av kalkmålningar och den så ofta bortglömda kalkputsen av medeltida datum som finns på kyrkvindarna. Dessa skikt är en omistlig del i byggnadens historia och ger idag kunskap om hur byggnaderna uppfördes. Romanska kalkmålningar är intimt sammankopplade med putsen de vilar på. Målningarnas utförande och slutliga utseende är helt beroende av den underliggande putsens bearbetning.
Korvinden i Hofterups kyrka, Lunds stift.
Den medeltida kalkputsen, som inte är bemålad, finns inte dokumenterad eller undersökt i samma
omfattning som kalkmåleriet. Putsen löper dessutom stor risk att lättare förstöras vid olika typer av
arbeten på vindarna.
För att öka kunskapen om materialet och framställningen av det, metodutförande och
byggnadsteknik är det av yttersta vikt att en genomgripande dokumentation och statusbedömning av
dessa kalkputser kommer till stånd. Därför inleds nu detta länge efterfrågade stiftsprojekt.
Gällande kalkmålningarna från medeltiden har man i det närmaste helt fokuserat på det
ikonografiska och rent konsthistoriska. Det finns behov av undersökningar som fokuserar på
tekniska frågeställningar.
Är förbearbetningen av putsen likadan i alla kyrkor där t.ex Finjagruppen har tillskrivits
kompositionerna?
Är exempelvis slutbearbetningen av målningsputsen kopplad till de eventuella skador som
målningarna kan uppvisa, såsom vittringar och förlorat målningsskikt?

Syftet med projektet är en genomgripande dokumentation och statusbedömning.
Att undersöka byggnadernas eventuella behov av åtgärder gällande puts- och målningsskikt.
Att utforma en metod för kommande undersökningar i samtliga medeltida kyrkor.

Det är av stor vikt att göra kulturarvet mera tillgängligt.
Informationsspridning ökar kunskapen. Genom att förmedla dokumentationen digitalt via olika
verktyg till allmänheten kan information om dolda målningar och putsskikt ovan valv visualiseras och göras tillgängligt. Ökad kunskap leder till ett större intresse och därmed respekt och försiktighet.

Henrik Nilsson och Petter Jansson.
Projektansvarig:
Stiftsantikvarie Svenska kyrkan Lunds Stift Heikki Ranta.

Projektdeltagare:
Hanna Eriksson, Skånes Målerikonservatorer
Ingrid Wedberg, Skånes Målerikonservatorer
Henrik Nilsson, murarmästare HN Byggnadsvård
Petter Jansson, 1a antikvarie Regionmuseet Kristianstad/Lund

I februari månad har vi börjat de inledande undersökningarna på Hofterups kyrkvind, där det finns rester av både bemålad och icke bemålad tidigmedeltida puts. En hemsida för projektet är under uppbyggnad och de första provfotograferingarna för att visualisera målningarna har gjorts. Nere i kyrkans kor finns de romanska målningarna synliga. Här ovan valv har vi bildkompositionens fortsättning och avslutning.

Projektet planeras och genomförs i samråd med övrig kulturmiljövård i stiftet.
Samordning med Lunds stifts projekt ”Isolering av kyrkovindar" och det pågående projektet
"Timmermanskonst i Lunds stift” sker.

Vi uppmuntrar församlingar runt om i stiftet som har medeltida kalkmålningar och putsrester ovan valv att höra av sig till någon av oss projektdeltagare.
Östra och norra korväggen. Målningar attribuerade till Finjagruppen 1125-50.
Detalj i fresco-teknik av bård.

Detalj av secco-måleri i samma bård.
onsdag 8 februari 2017

Everlövs kyrka - konservering av kalkmålningar

Everlös kyrka framträder som en av de ståtliga exemplen på den skånska landsbygdens medeltida
kyrkoarkitektur.
Det är framförallt de välbevarade kalkmålningarna i långhus och kor som gjort kyrkan välkänd. De tillkom runt år 1500 och har fått ge namn till en av de mest produktiva måleriverkstäderna i Skåne –
Everlövsgruppen.
De flesta av målarverkstäderna arbetade påtagligt lokalt men Everlövsgruppen är representerad även i Danmark som där kallas Brarupsverkstaden efter en kyrka på Falster.
I Skåne räknas ett tjugotal kyrkor till verkstaden bl.a. målningarna i Benestad, Hästveda, Särslövs, Farstorp och Stoby.
Målningarna upptäcktes på 1850- talet och beskrivs ofta som enkla och folkliga.
Sällan har vi konservatorer dock fallit så handlöst för den fantastiska frodighet och innehållsmässiga berättarglädjen som Everlövsmästaren uppvisar!

I korvalven framställs uteslutande evangelisterna med sina symboler och i långhusvalven Skapelsen och de första människorna Adam och Eva. De flesta svicklar och ribbor är inte framtagna, men det förkommer dekorationer även här.
Konserveringen består av rengöring av kalkmålningarna dels med traditionell metod med Gomma pane, men tester genomförs även med sk hårda geler av märket Nanorestore Gels®. Dessa geler kan användas på extra känsligt måleri, där t.om en skonsam en mekanisk rengöring med Gomma pane utgör en risk för att skada målningsskiktet.
Konservator Ingrid Wedberg får hjälp av murarmästare Henrik Nilsson från HN Byggnadsvård med rengöringen.


Ingrid Wedberg rengör med traditionell Gomma pane.
Nanorestore Gels® är kemiska geler  som genom sina stabila nätverk kan bära stora mängder vatten och möjliggöra en rengöring endast på kontaktytan mellan gel och målningsyta. Genom deras unika egenskaper kan de användas även på mycket vattenkänsliga ytor, såsom t.ex akvareller. På detta vis behöver inga rester av gelen avlägsnas och endast smutsen lyfts utan att känsliga pigment skadas eller följer med när gelen avlägsnas. Dessa skonsamma geler tillverkas av CSGI vid Universitetet i Florens. Sedan några år tillbaka har vi ett gott samarbete med kemisterna vid denna fakultet, vilka är specialiserade på bevarande av kulturarvet och anlitat av konservatorer runt om i världen.
Gelerna är endast laddade med destillerat vatten och består i sig själva av poly(2-hydroxyetyl metakrylat: p(HEMA))/ poly(vinylpyrrolidon: PVP).
p(HEMA)-hydrogeler har under lång tid studerats inom läkebranschen och PVP används inom kosmetika. Tillsammans bildar dessa kemiskt stabila nätverk.
Tester har gjorts med olika typer av Nanorestore Gels@ har gjorts i en svickel i sydvästra valvet.
Utöver rengöring av de mycket nedsmutsade ytorna kommer konsolidering av sviktande puts att göras, samt mindre spricklagning.
Konservator Matilda Thorund Brönmark genomför tester med
Nanorestore Gel®.