Bra att veta om konservering

Konservering
Man skiljer på aktiv och preventiv konservering: Aktiv konservering innebär ett aktivt ingrepp på ett föremåls fysiska integritet. Det tillämpas åtgärder som till viss del innebär en restaurering av föremålet; det lagas, rengörs och/eller förstärks. Preventiv konservering däremot utgår från 'minsta möjliga åtgärd'. Detta innebär att orsakerna till nedbrytning av föremål bromsas genom att exempelvis arbeta för en lämpligare förvaring eller ett kontrollerat förvaringsklimat (luftfuktighet, temperatur, luftcirkulation, luftfilter osv.).


Hur är klimatet i kyrkan? Mögel, skadedjur och flagnande färg kan bero på den relativa luftfuktigheten som ibland är för hög, för låg eller alltför varierande. En kontroll på klimatet är A och O när det gäller en preventiv konservering. För fuktigt och kallt klimat kan skapa goda förutsättningar för skadeinsekter. För torrt och varmt kan å andra sidan skapa torksprickor i träet och flagningar i färg- och krederingsskikt.

Torröta i ek

Larv,  troligtvis av eksplintbagge

Angrepp av eksplintbagge

Konservering kan delas in i olika åtgärder:
·Konserverande åtgärder (t.ex rengöring, val av konsolideringsmedel, konsolideringsmetod)
·Restaurerande åtgärder
·Förebyggande åtgärder – rekommendationer för framtida förvaring, underhåll
och vård



Kyrkoantikvarisk ersättning

Svenska kyrkan har rätt till viss ersättning av staten för antikvariska merkostnader i samband med vård och underhåll av de kyrkliga kulturminnena.
En förutsättning för att få kyrkoantikvarisk ersättning är att man har en vård- och underhållsplan. Man kan ansöka hos stiftet en gång om året (ta kontakt med respektive stift för sista ansökningsdatum). Medel kan sökas för konservering, men också för utarbetande av en vård- och underhållsplan om man inte redan har en. Bra att veta är att ansökningsprocessen tar cirka ett år.

 Arbetet får inte påbörjas innan länsstyrelsen beviljat tillstånd och stiftsstyrelsen fattat beslut om kyrkoantikvarisk ersättning. Ersättningen måste ha använts inom två år från det att medlen beviljats. Pengarna betalas ut när slutintyg för utfört arbete levererats. Information om kyrkoantikvarisk ersättning kan sökas på Svenska kyrkans hemsida, www.svenskakyrkan.se eller fås via stiftantikvarien eller motsvarande handläggare i varje stift.