Kontakta oss


SKÅNES MÅLERIKONSERVATORER
består av konservator Ingrid Wedberg och Hanna Eriksson. Vi är båda ordinarie medlemmar i NKF-S, det Nordiska Konservatorförbundets svenska sektion. Vi är även medlemmar av ICOMOS Svenska sektion.

Medarbetare
Johanna Nessow arbetat hos Lars Sandberg sedan 2005 och har våren 2010 avslutat sin utbildning vi Institutionen för Kulturvård i Göteborg. Specialisering målerikonservering. Johanna har varit konservatorsassistent vid de flesta arbeten som genomförts mellan åren 2005 - 2010. Under 2011 och våren 2012 har Johanna arbetat hos Konservator Anna Henningsson i Stockholm. Fr.o.m hösten 2012 är Johanna tillbaka i Skåne som vår medarbetare.

Ingrid Wedberg arbetar med inventarier i Torrlösa kyrka
Lars Sandberg, Konservatorer Sandberg AB
Lars har mycket lång erfarenhet och ovärderlig kompetens vad det gäller konservering av arkitekturbundet måleri. Dessutom är han en problemlösare av alla de oförutsedda komplikationer en konservator råkar på. Han har bedrivit konservering sedan 1970-talet.

Matilda Thorund-Brönmark utexaminerades från Institutionen för Kulturvård i Göteborg 2013 och är specialiserad på målerikonservering. Innan dess arbetade hon som konservatorsassistent hos Lars Sandberg. 2014 arbetade Matilda hos Conservator AB i Göteborg och fick där stor erfarenhet av att leda projekt i fält. Sedan 2015 är Matilda knuten till Skånes Målerikonservatorer.


Vi kan hjälpa er med konservering av arkitekturbundet måleri. Vi har arbetat med limfärgsmåleri, oljemåleri och kalkmålningar från varierande tidsperioder. Vi arbetar också med polykrom träskulptur och har erfarenhet av stafflimåleri.
Vi är behjälpliga med kontakt med Länsstyrelsen för exempelvis bidrag för konservering och antikvariska kontroller. Vi kan bidra med information om Kyrkoantikvarisk ersättning för församlingar. Vi genomför skadeinventeringar, upprättar åtgärdsprogram och genomför klimatkontroller. Samtliga arbeten som görs dokumenteras noggrant och enligt riktlinjer från RAÄ. Konserveringsrapporter upprättas efter avslutat arbete.
Givetvis utför vi egenkontroller under pågående arbeten och arbetar efter upprättad kvalitetsplan.


Kontakta
Hanna Eriksson
Mobil: 0709 247115
hanna@skanesmalerikonservatorer.se
Norra Flinksgatan 8
235 33 Vellinge

Ingrid Wedberg
Mobil: 0733 801590
ingrid@skanesmalerikonservatorer.se
Basgränden 37
224 68 Lund